Τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Η διάρκεια της θητείας της Δ.Ε. είναι πέντε έτη. Η Γενική Συνέλευση των μελών  είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου Διοίκησης. Το αξίωμα του μέλους της Δ.Ε. είναι τιμητικό και άμισθο. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέχθηκε με βάση το  καταστατικό της  και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος, ο Χρίστος Μπελλές του Στεργίου και της Ανθής, Πανεπιστημιακός, που γεννήθηκε στη Χίο.

Γραμματέας, ο Βασίλειος Φίλιας του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας, Καθηγητής, τ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που γεννήθηκε στην Αθήνα.

Ταμίας, ο Ευάγγελος Κούνης του Ιωάννη και της Φανής, πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός δομικών έργων, που γεννήθηκε στη Χίο.

Μοιραστείτε το: