Την 17η Μαΐου 2017, στη Χίο, τα ιδρυτικά μέλη του Συνεταιρισμού:

 1. Χρίστος Μπελλές του Στεργίου και της Ανθής, Δρ Ιστορίας και Πανεπιστημιακός, που γεννήθηκε στη Χίο.
 2. Βασίλειος Φίλιας του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας, Καθηγητής, τ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που γεννήθηκε στην Αθήνα.
 3. Ανδρέας Μάνος του Χρήστου και της Τιμοθέας, Ομότιμος Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που γεννήθηκε στη Λεμεσό,
 4. Αριστέα Τόλια του Γεωργίου και της Μελπομένης, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που γεννήθηκε στον Πύργο.
 5. Ιάκωβος Μιχαηλίδης του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στη Νάουσα.
 6. Βασιλική Καψάλη του Σίμου και της Ευαγγελής, Αρχιτέκτων Μηχανικός και Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Καρδίτσα.
 7. Φιλομήλα Μπόλια του Γεωργίου και της Αμαλίας, πτυχιούχος Πολιτισμικών Σπουδών Ε.Α.Π. Πάτρας, τ. Προϊσταμένη ΤΝΕΥ Πανεπιστημίου Αιγαίου, που γεννήθηκε στη Χίο.
 8. Ιωάννης Γιαννόπαπας του Ζωρζή και της Σταματίας, ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα.
 9. Ευάγγελος Κούνης του Ιωάννη και της Φανής, πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός δομικών έργων, που γεννήθηκε στη Χίο.

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) - Κοινωνικού Σκοπού - με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ “ΙΩΝΙΑ”».

Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα (άρθρο 6) υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις. Τα μέλη υποχρεούνται να εισφέρουν με την καταβολή μετρητών  το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα (άρθρο 16), καθώς και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης (άρθρο 9).

Οι σκοποί της Κοιν.Σ.Επ.εδράζονται εναργώς και αδιαλείπτως στη φιλοσοφία των τριών Πυλώνων της κοινωνικής προσφοράς της: Εργασία, Ποικιλώνυμη Ανάπτυξη, Κοινωνική Αλληλεγγύη:

 • Επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και εξυπηρέτηση γενικότερα κοινωνικών συμφερόντων.
 • Συμβολή με τη δράση της στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, προάγοντας τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία επιστήμης και κοινωνίας.
 • Συμβολή στη μελέτη, έρευνα και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και  ανάδειξή της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ.:

 • η προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτικού, ερευνητικού, πολιτιστικού, συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
 • η πρόταξη του ανθρώπου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
 • η χρησιμοποίηση των κερδών της για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας και απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών της
 • η προώθηση της Ελληνικής Παιδείας και του Ελληνικού Πολιτισμού.
Μοιραστείτε το: